เพื่อน, คณิน ชอบประดิถ

คณิน ชอบประดิถ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณั ฑิตย์มีพี่น้องท้งัหมด 3 คน โดยคณินเป็นน้องชายคนเล็ก มีพี่สาวอีก 2 คน ทางครอบครัวของเขายงัมีกิจการ
หลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

คณินเริ่มเขา้สู่วงการบนั เทิงจากการที่พบผูจ้ดัการส่วนตวัในขณะกา ลงัเดินเล่นอยู่ที่ห้างสรรพสินคา้เขา้มาติดต่อ ทา ให้มีผลงานชิ้น
แรกคือการเดินแบบในงานแฟชนั่ วีคในปีพ.ศ. 2554ถือว่าเป็นการแจง้เกิดให้กบั เขาเพราะไดม้ีโอกาสเดินแบบในงานเปิดวิกบิ๊ก3ของทางช่อง 3
หลงัจากน้ันก็มีคนติดต่อให้ไปเล่นเป็นพระเอกมิวสิควิดีโอเพลงอีกหลายเพลงและงานโฆษณา ก่อนที่จะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ให้มารับบท
แสดงน าในละครโทรทัศน์เรื่อง ใต้ร่มใบภักดิ์ ได้รับบทบาท “จิรเมธ” แสดงคู่กับ ซาร่า เล็กจ์
ผลงาน:
ละครโทรทัศน์:
ใต้ร่มใบภักดิ์ (2556) – รับบทเป็น จิรเมธ เดชาธร (จิม)
รักน้ีเจ๊จดัให้(2557) – รับบทเป็น อาร์ต
สุดแค้นแสนรัก (2558) – รับบทเป็น ยงยุทธ หมนั่ กิจ(ยุทธ์)
ใต้เงาจันทร์ (2558) – รับบทเป็น บุรี(กนั๋ )
ที่หน้ีมีรัก(2560) -รับบทเป็น ธันวา อิสระพล (ธัน)
ไข่มุกมังกรไฟ (2561) – รับบทเป็น จาง เจิ้นหลง (เรย)์
ริมฝั่งน้า (2561) – รับบทเป็น ดร.พฤกษ์ พุ่มธรรมรงค์ (อ.พฤกษ์)
รักพลิกล็อก (2561) – รับบทเป็น กิตติพัศ มหาธนทรัพย์ (กิต)
รตีลวง (2565) – รับบทเป็น ภิไธย (ไตร)
อ้อมฟ้าโอบดิน (2565) – รับบทเป็น ขุนเขา
ซีรีส์:

 • สถานีบานฉ ่า (2555) – รับบทเป็น หวานเจี๊ยบ
 • บันทึกกรรม (2556) – ตอน คนชอบอ า รับบทเป็น ตึ๋ง
  ภาพยนตร์:
 • First Impression วนั น้ีที่พบเธอ(2565)
  มิวสิกวีดีโอ:
  ปี 2554: อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกัน (Hidden) -ขนมจีน (กุลมาศ สารสาส)
  ปี 2555: คิดถึง – ปกรณ์ ลัม
 • เสียงเพลงในใจฉัน -SPF
 • เธอคิดยังไงกัน – นท พนายางกูร
 • ฉันจะเคียงข้างเธอ -อริต์ตา รามณรงค์
  ปี 2562: ถ้าบังเอิญ – ActArt
  ปี 2566: คู่ชิป -ศิรินทร์ ปรีดียานนท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *